برای ارسال فایل صوتی، لزوما باید از مرورگر کروم استفاده نموده و قبل از فشردن دکمه شروع ضبط دکمه Allow را که در سمت بالای مرورگر شما نمایش داده می شود انتخاب نمایید تا به مرورگر اجازه استفاده از میکروفن جهت ضبط صدا را بدهید

حداکثر دفعات ارسال فایل
حداکثر اندازه فایل صوتی
با فشردن دکمه شروع ضبط صدای شما ضبط شده و پس از زدن دکمه توقف و ارسال، ارسال می شود.

در صورت تمایل می توانید با زدن دکمه حذف، از ارسال فایل انصراف دهید و نیز با زدن دکمه دانلود، می توانید صدای ضبط شده را بر روی سیستم خود دانلود نمایید

بستن پنجره