سیستم پاسخگویی میکا > میکا > مرکز اطلاع‌رسانی

سوال خود را مطرح فرمایید:


آيين‌نامه آموزشی

راه‌حل

 فصل اول : شیوه آموزشی و اعتبار مدارک تحصیلی


1-    شیوه آموزش

برگزاری دوره کارشناسی ارشد الکترونیکی به شیوه آموزش محور می‌باشد.
تبصره: مؤسسه می‌تواند در صورت وجود زیرساخت‌های لازم حداکثر تا30% دانشجویان برتر خود را بر اساس عملکرد آموزشی آنان، به میزان ظرفیت اساتید و با تشخیص و تایید گروه آموزشی ذیربط و به شرط گذراندن حداقل دو نیمسال تحصیلی (12 واحد از دروس غیرجبرانی) در قالب شیوه آموزشی-پژوهشی بپذیرد.


2-    اعتبار مدارک علمی

دانش‌آموختگان این دوره‌ها می‌توانند در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل دهند و از مزایای استخدامی و اجتماعی همانند سایر دانش‌آموختگان برخوردار گردند. درج عنوان نوع دوره آموزش الکترونیکی در مدارک تحصیلی دانش‌آموختگان الزامی است.


فصل دوم: مقررات آموزشی نظام یادگیری الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد

مقدمه

برای تعیین ضوابط و چارچوب اجرایی مقررات آموزشی یادگیری الکترونیکی در نظام آموزش عالی کشور، مقررات آموزشی زیر با بهره‌مندی از تجارب و دانش دوره‌های یادگیری الکترونیکی در مقطع کارشناسی ارشد و با استناد به آیین‌نامه مصوب دوره‌های حضوری تدوین شده است.
سایر ضوابط و مقررات آموزشی دانشجویان دوره‌های یادگیری الکترونیکی، که در این آیین‌نامه قید نشده است مطابق با آخرین ضوابط و مقررات آموزشی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌های وزارت در خصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی می‌باشد.

 
1-    صدور معافیت تحصیلی برای دانشجویان نظام یادگیری الکترونیکی مشروط به شرکت در آزمون برگزار شده توسط سازمان سنجش و مصوب بودن مقطع، رشته و مؤسسات توسط شورای گسترش آموزش عالی بلامانع می‌باشد.

 
2-    آموزش در دوره‌های الکترونیکی در تمام دانشگاه‌های کشور مبتنی بر نظام واحدی است.

 
3-    هر واحد درسی در یادگیری الکترونیکی، به ازای 17-15 ساعت آموزشی حضوری، حداقل 5 ساعت تولید محتوای مفید علمی به صورت الکترونیکی است که به همراه مثال‌ها، تمرین‌ها، تعاملات علمی و ارزیابی پایان هر جلسه، 17-15 ساعت آموزشی را تشکیل می‌دهد.


4-    حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج می‌شود.
تبصره1: در موارد خاص، شورای آموزشی مؤسسه می‌تواند حداکثر مدت مجاز تحصیل را تا یک سال افزایش دهد.
تبصره2: متناسب با میزان واحدهای جبرانی حداکثر به میزان یک نیم‌سال به سقف سنوات مجاز افزوده می‌شود.

5-حضور و غیاب


5-1- مشاهده کامل محتوای آموزشی تمام جلسات پیش‌بینی شده برای هریک از دروس و حضور در درگاه آموزشی و انجام تکالیف در چارچوب تقویم آموزشی و جدول زمان‌بندی شده دروس الزامی است. تأیید میزان حضور دانشجو در فضای الکترونیکی بر اساس سامانه آموزشی مؤسسه و عدم مشاهده به منزله غیبت تلقی می‌گردد.


5-2- میزان غیبت مجاز در مشاهده دروس و سایر فعالیت‌های یادگیری هر درس حداکثر معادل سه شانزدهم (3/16) است.

 
5-3- نحوه محاسبه حضور و غیاب و ضوابط مرتبط با آن از سوی شورای آموزشی دانشگاه تعیین می‌شود.

 تبصره1: در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز بوده ولی از نظر آن مرکز آموزش عالی موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموع دروس انتخابی دانشجو حذف می‌گردد. در این صورت، رعایت حدنصاب حداقل 8 واحد در آن نیم‌سال تحصیلی الزامی نیست ولی آن نیم‌سال تحصیلی از نظر طول تحصیل، برای دانشجو یک نیم‌سال تحصیلی کامل محسوب می‌شود.
تبصره2: شهریه درس حذف شده به دلیل غیبت بیش از حد مجاز به دانشجو مسترد نخواهد شد.
تبصره3: دانشجو می‌تواند بعد از مدت مقرر مشاهده محتوای دروس (که ملاک حضور و غیاب می‌باشد) نیز از درس ارائه شده استفاده کند، اما به معنای حضور در آن جلسه محسوب نمی‌شود.

6- ارزشیابی

 

6-1- فعالیت‌های دانشجو در سامانه مدیریت یادگیری از آغاز نیم‌سال تحصیلی تا پایان آن به طور مستمر ارزیابی و ثبت می‌شود.

 
6-2- حداقل نمره قبولی در هر درس اعم از دروس مصوب دوره، یا دروس جبرانی در دوره کارشناسی ارشد، 12 است.

تبصره1: اگر نمره دانشجو در یک درس اختیاری کمتر از 12 باشد، می‌تواند با موافقت استاد مربوط به جای آن درس، درس دیگری را با پرداخت شهریه آن طبق تعرفه انتخاب نماید.

 تبصره2: در مواردی که ارزشیابی دانشجو در یک درس موکول به فعالیت‌هایی باشد که با تشخیص استاد مربوط و تأیید گروه آموزشی ذیربط انجام آن در طول یک نیم‌سال تحصیلی ممکن نیست، نمره دانشجو در آن درس ناتمام محسوب می‌شود. در این صورت باید نمره دانشجو در این درس، حداکثر تا پایان نیم‌سال تحصیلی بعد، توسط استاد ذیربط به نمره قطعی تبدیل و در کارنامه وی ثبت شود.

 
6-3- میانگین نمرات دروس دانشجو، در دوره کارشناسی ارشد، در هر نیم‌سال تحصیلی، نباید از 14 کمتر باشد. اگر نمرات دانشجو در یک نیم‌سال تحصیلی از 14 کمتر باشد، دانشجو مشروط قلمداد می‌شود. چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیم‌سال تحصیلی کمتر از 14 باشد، آن دانشجو از ادامه تحصیل محروم می‌شود.
تبصره: نمره دروس جبرانی در کارنامه دانشجو، ثبت می‌شود اما در احتساب میانگین نمرات نیم‌سال تحصیلی و میانگین نمرات کل دانشجو منظور نمی‌شود.

6-4- میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره نباید کمتر از 14 باشد. چنانچه میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره از 14 کمتر باشد، دانش آموخته دوره کارشناسی ارشد شناخته نمی‌شود.

تبصره: دانشجویی که پس از گذراندن کلیه واحدهای درسی دوره، میانگین کل نمرات او از 14 کمتر باشد، در صورتی که حداکثر مدت مجاز تحصیل وی به پایان نرسیده باشد، می‌تواند تا 16 واحد از دروسی را که در آنها نمره کمتر از 14 گرفته است با پرداخت شهریه این دروس طبق تعرفه مربوط، فقط در یک نیم‌سال تحصیلی تکرار کند و در صورت جبران کمبود میانگین کل، فارغ‌التحصیل شود.


6-5- ارزیابی و ارزشیابی دانشجو در هر درس بر اساس میزان مشارکت در فرایند یادگیری، انجام تکالیف درسی و نتایج آزمون‌های میان نیم‌سال و پایان نیم‌سال صورت می‌گیرد.


6-6- امتحانات در دوره‌های یادگیری الکترونیکی به صورت حضوری و در محل مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه برگزار می‌گردد.

 تبصره1: غیبت غیرموجه دانشجو در امتحان پایان نیم‌سال هر درس به منزله کسب نمره صفر برای آن درس است.
تبصره2: در صورتی که غیبت دانشجو در جلسه امتحان پایان نیم‌سال، از نظر مؤسسه موجه تشخیص داده شود، درس مزبور حذف می‌شود.
تبصره3: درخواست تجدید نظر در مورد نمرات نهایی هر یک از دروس باید حداکثر ظرف مدت دو روز پس از اعلام نمرات توسط دانشجو ارائه شود. به درخواست ارائه شده پس از مدت مذکور، ترتیب اثر داده خواهد شد.
بدیهی است عدم تغییر نمره دانشجو پس از اتمام این مهلت، به منزله عدم وارد بودن اعتراض وی می‌باشد و نمره درس نهایی شده و غیرقابل تغییر خواهد بود.

 
6-7- چنانچه دانشجو حداکثر تا 2 درس موفق به کسب نمره قبولی در نیم‌سال‌های گذشته نشود، می‌تواند دروس مورد نظر را به پیشنهاد گروه و تأیید شورای آموزشی مؤسسه به صورت معرفی به استاد مجددا اخذ نماید.


6-8- دانشجویی که تمامی واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات و آیین‌نامه‌های وزارت با موفقیت گذرانده باشد دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد محسوب می‌شود.

 تبصره: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد، تاریخی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط استاد مربوط اعلام می‌شود.

7- پایان‌نامه

 
7-1- انجام پایان‌نامه برای دانشجویانی که در قالب شیوه آموزشی-پژوهشی قرار می‌گیرند، آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته تحصیلی خود، زیر نظر استاد راهنما به تحقیق بپردازد.


7-2- استاد راهنما با پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تآیید گروه آموزشی مؤسسه، از اعضای هیأت علمی مؤسسه یا خارج از مؤسسه تعیین می‌گردد.


7-3- دانشجو موظف است پس از پایان نیم‌سال اول و قبل از شروع نیم‌سال سوم تحصیلی، موضوع پایان‌نامه خود را با نظر استاد راهنما تعیین و ضمن به تصویب رساندن آن در گروه آموزشی مؤسسه، در نیم‌سال سوم حداقل 2 واحد از پایان‌نامه را انتخاب نماید و تا پایان نیم‌سال سوم تحصیلی، پیشنهاد پایان‌نامه خود را به تصویب گروه آموزشی برساند.


7-4- هر دانشجو می‌تواند از همکاری و مشاوره یک استاد مشاور بهره‌مند گردد. استاد مشاور به پیشنهاد استاد راهنما، دانشجو یا مؤسسه و پس از تأیید شورای آموزشی از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان مربوط انتخاب می‌شود.

 

7-5- ارزشیابی پایان‌نامه دانشجو در جلسه دفاعیه توسط هیأت داوران، متشکل از استاد راهنما و حداقل یک نفر نماینده شورای آموزشی مؤسسه و دو نفر از بین اعضای هیأت علمی یا متخصصان و محققان داخل و خارج مؤسسه به صورت حضوری یا الکترونیکی انجام می‌گیرد.

 
7-6- پایان‌نامه توسط هیأت داوران بر اساس ضوابط و مقررات آیین‌نامه‌های آموزشی جاری وزارت ارزشیابی می‌شود و نمره آن، در آخرین نیم‌سال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می‌گردد و در میانگین کل نمرات دانشجو منظور می‌شود.

 
7-7- دانشجو پس از انتخاب پایان‌نامه، تا زمانی که آنرا به پایان نرسانده است موظف به تمدید ثبت‌نام و پرداخت شهریه ثابت برای نیم‌سال بعد بر اساس تقویم آموزشی مؤسسه است. نمره پایان‌نامه در آخرین نیم‌سال تحصیلی وارد کارنامه دانشجو می‌شود و در میانگین کل نمرات منظور خواهد شد.

 
7-8- در صورتی که پایان‌نامه از نظر هیأت داوران غیرقابل قبول تشخیص داده شود، دانشجو می‌تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند؛ پایان‌نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیأت داوران تعیین می‌کنند از آن دفاع نماید.
تبصره: به دانشجویی که نتواند در فرصت تعیین شده از پایان‌نامه خود با موفقیت دفاع کند، مدرک تحصیلی تعلق نمی‌گیرد.

8- انتقال و مهمان

 
8-1- انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک مؤسسه به مؤسسه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

 
8-2- انتقال دانشجو در نظام یادگیری الکترونیکی ممنوع می‌باشد.


8-3- مهمان شدن دانشجویان مؤسسات داخل و خارج کشور در مؤسسات و برعکس ممنوع است.

9- سایر مقررات

 
9-1- دانشجو موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دفاع پایان‌نامه نسبت به تسویه حساب با واحدهای مختلف مؤسسه اقدام نماید.

 

9-2- دانشجو موظف است حداکثر تا پایان اولین نیم‌سال تحصیلی، در خصوص ارسال نامه محرمانه تأییدیه تحصیلی و ریزنمرات خویش به مؤسسه، از دانشگاه مقطع کارشناسی پیگیری نماید؛ در غیر این صورت مؤسسه می‌تواند به استناد مصوبه شورای آموزشی، از ثبت‌نام وی درنیم‌سال‌های بعد جلوگیری به عمل آورد.


این آیین‌نامه شامل 3 بخش (1-کلیات، 2- آیین‌نامه اجرایی آموزش الکترونیکی، 3- آیین‌نامه آموزشی دوره‌های آموزش الکترونیکی)، 14 فصل و 28 تبصره می‌باشد و در جلسه مورخ 28/03/91 شورای دانشگاه صنعتی شاهرود، به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراست.


فصل سوم: شرایط برگزاری دوره و نحوه برگزاری کلاس‌ها


دوره‌های آموزشی کارشناسی ارشد (مجازی) با امکان‌سنجی توسط مرکز آموزش‌های الکترونیکی، پس از تایید در شورای تحصیلات تکمیلی و شورای دانشگاه در صورتی که حداقل 20 نفر دانشجوی ثبت‌نام شده داشته باشند برگزار می‌گردند.

1-    برای هر درس معادل واحدهای تعریف شده برای آن، کلاس غیرحضوری (مجازی) در 16 هفته در نظر گرفته می‌شود که حداقل نیمی از زمان هر کلاس در هفته توسط استاد درس مربوطه و باقی‌مانده توسط یک مربی (تدریس یار) برگزار میشود.

تبصره 1: برای مربی (تدریس‌یار) می‌توان از بین دارندگان مدرک کارشناسی ارشد به بالا با پیشنهاد استاد درس و تایید گروه آموزشی تخصصی مربوطه در مرکز استفاده نمود.
تبصره 2: مدیریت و نحوه ارائه مطالب مطابق سرفصل تعریف شده برای دروس به عهده استاد درس بوده و مربی (تدریس‌یار) با هماهنگی و مدیریت استاد درس به ارائه مطالب می‌پردازد.


2-    علاوه بر برگزاری کلاس‌های مجازی به صورت هفتگی، یک جلسه کلاس حضوری در هفته اول ترم به منظور تعریف سرفصل درس و نحوه ارائه و ارزیابی درس توسط استاد و یک جلسه کلاس حضوری دیگر دو هفته قبل از برگزاری امتحانات پایان‌ترم به منظور رفع اشکال در دانشگاه برگزار می‌شود.


3-    زمان برگزاری کلاس‌ها مطابق با تقویم دانشگاه می‌تواند در کلیه روزهای هفته (به جز تعطیلات مناسبتی) از ساعت 8 الی 22 برگزار گردد.

 
آیا این مقاله مفید بود? بله / خیر
جزئیات
شناسه مقاله: 4
بخش: آیین‌نامه‌ها
تاریخ افزوده شدن: 1391-12-13 12:03:44
تعداد بازدید: 1056
امتیاز (رأیها): مقاله دارای امتیاز 2.5/5.0 است (60)

 
« بازگشت


طراحی و تولید: شرکت گنجينه اطلاعات و ارتباطات
سویگل میکا نسخه 2.1